Deklaracja na podatek od środków transportowych

Urząd Miasta i Gminy Izbica
22-375 Izbica, Gminna 4
telefon: 84 618 30 34 fax: 84 618 30 49
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 19 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. 2018, poz. 1445 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2018r. poz. 800 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018r., poz.2436)
Wymagane wnioski

Deklaracja DT-1

Wymagane załączniki
  • Załącznik DT-1/A
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta i Gminy Izbica
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF Deklaracja DT-1
  • PDF Załącznik DT-1/A
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Podatek od środków transportowych
Opłaty

Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne, a dla pojazdów wymienionych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy również dolne granice stawek podatku).

Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

Termin załatwienia sprawy

Podatnicy są zobowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, zgodnie z wzorem ustalonym rozporządzeniem Ministra Finansów, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi