Deklaracja na podatek od nieruchomości

Urząd Miasta i Gminy Izbica
22-375 Izbica, Gminna 4
telefon: 84 618 30 34 fax: 84 618 30 49
Podstawa prawna
Wymagane wnioski

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy)

Wymagane załączniki
  • Załącznik ZDN-1
  • Załącznik ZDN-2
Jednostka odpowiedzialna Urząd Miasta i Gminy Izbica
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
  • PDF Załącznik ZDN-1
  • PDF Załącznik ZDN-2
  • PDF Broszura informacyjna
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
  1. Podatek od nieruchomości
Opłaty
Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej płacą podatek za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.